2.หลักเกณฑ์การเลือกสายพานลําเลียง PVC / PU Conveyor belt


หลักเกณฑ์การเลือกสายพานลําเลียง PVC / PU Conveyor belt

การเลือกวัสดุที่ใช้ทำสายพานลําเลียงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น PVC (Polyvinyl Chloride) หรือ PU (Polyurethane) หรือสายพานทั่วไปต้อง พิจารณาเกณฑ์สําคัญหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของสายพานตรงตามข้อกําหนดเฉพาะของการใช้งานหลักเกณฑ์สําคัญ ที่ควรพิจารณาคือ

1. ประเภทการใช้งาน สายพาน PU ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งาน

2. ความเข้ากันได้ของวัสดุสายพานและวัสดุที่ลำเลียง: พิจารณาประเภทของวัสดุที่จะขนส่งบนสายพาน วัสดุที่ลำเลียงบางชนิดอาจมีฤทธิ์เป็นกรด กัดกร่อนหรือมีคุณสมบัติทางเคมีเฉพาะ เลือกวัสดุสายพานที่ทนทานต่อปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

3. ขอนามัยและความสามารถในการทําความสะอาด สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีข้อกําหนดด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดให้เลือกวัสดุสายพานลําเลียงที่ทําความสะอาดง่ายทนต่อแบคทีเรียและเป็นไปตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมนั้นๆ

4. อุณหภูมิในการทํางาน: อุณหภูมิที่สายพานลําเลียงจะสัมผัสกับวัสดุลำเลียง สายพาน PVC และ PU มีคุณสมบัติทนความร้อน ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกสายพานที่สามารถทนต่ออุณหภูมิในการใช้งานได้

5. ความยืดหยุ่นและความแข็งแรง: พิจารณาความยืดหยุ่นและความแข็งแรงที่จําเป็นสําหรับการใช้งานของคุณ โดยทั่วไปสายพาน PU มีความยืดหยุ่นมากกว่าทําให้เหมาะสําหรับทำสายพานลําเลียงโค้งและใช้ขนาดของลูกกลิ้งหัว-ท้ายที่เล็กกว่า

6. ความต้านทานการขัดถู: : ในการใช้งานสายพาน PU มีความต้านทานต่อการเสียดสีและการขัดถูสูงกว่า เมื่อเทียบกับสายพาน PVC ทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานกับวัสดุลำเลียงที่มีลักษณะ แข็งแหลมคม

7. แรงดึง: ประเมินแรงดึงที่ต้องการและความสามารถในการรับแรงดึงของสายพาน การใช้งานที่แตกต่างกันมีข้อกําหนด น้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน

8.ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน: พิจารณาลักษณะการใช้งานระหว่างสายพานและวัสดุลําเลียงว่าต้องการแรงเสียดทานสูงหรือต่ำ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์(วัสดุลําเลียง)

9. ทนต่อสารเคมี: ตรวจสอบว่าสายพานลําเลียงสัมผัสกับสารเคมีน้ํามันหรือสารอื่น ๆ ที่อาจทําให้เสื่อมสภาพหรือไม่ PVC และ PU มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน

10.การอนุมัติจาก FDA: ในอุตสาหกรรมเช่นการแปรรูปอาหารวัสดุสายพานลําเลียงต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล เช่น FDA สําหรับการสัมผัสกับอาหารอย่างปลอดภัย

11.ระดับเสียง: พิจารณาเสียงรบกวนที่เกิดจากระบบสายพานลําเลียง สายพาน PU มีเสียงรบกวนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับสายพาน พีวีซี

12.การบํารุงรักษาและอายุการใช้งานที่ยาวนาน: ประเมินความสะดวกในการบํารุงรักษาและอายุการใช้งานที่คาดหวังของสายพาน วัสดุบางชนิดต้องการการบํารุงรักษา หรือเปลี่ยนบ่อยครั้งน้อยกว่า

13.ค่าใช้จ่าย: เปรียบเทียบต้นทุนของสายพาน PVC และ PU โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่น ต้นทุนเริ่มต้น ค่าใช้จ่าย ในการ บํารุงรักษาและต้นทุนทั้งหมดทุกอย่างโดยรวมตลอดอายุการใช้งาน

14.คุณสมบัติพิเศษ: สายพานบางรุ่นมีคุณสมบัติพิเศษเช่นคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ความต้านทานเปลวไฟหรือความยืดหยุ่น ที่อุณหภูมิต่ำ พิจารณาว่าคุณลักษณะเหล่านี้จําเป็นสําหรับการใช้งานหรือไม่


สุดท้าย ถ้าไม่แน่ใจต้องสอบถามบผู้ผลิตสายพานลําเลียงซัพพลายเออร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุเพื่อตัดสินใจตามความต้องการ เฉพาะของคุณ การพิจารณาเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณเลือกสายพานลําเลียง PVC หรือ PU ที่เหมาะสม สําหรับการใช้งานของคุณ
Conveyor Belt Selection Criteria

Selecting the appropriate conveyor belt material, whether PVC (Polyvinyl Chloride) or PU (Polyurethane)or general belt, involves considering several key criteria to ensure the belt's performance meets the specific requirements of your application. Here are some important criteria to consider when making your selection

1. Application Type: Identify the specific industry and application where the conveyor belt will be used. Different industries have unique demands, such as food processing, manufacturing, logistics, mining, etc.

2. Material Compatibility: Consider the type of materials that will be transported on the belt. Some materials may be abrasive, corrosive, or have specific chemical properties. Choose a belt material that is resistant to these factors.

3. Hygiene and Cleanability For applications in food processing and other industries with strict hygiene requirements, choose a conveyor belt material that is easy to clean, resistant to bacteria, and complies with industry regulations.

4. Operating Temperature : Determine the temperature range the conveyor belt will be exposed to. PVC and PU have different heat resistance properties, so select a material that can withstand the temperatures in your application.

5. Flexibility and Strength: Consider the flexibility and strength required for your application. PU belts are generally more flexible, making them suitable for curved conveyors and applications requiring flexibility.

6. Abrasion Resistance Evaluate the potential for wear and abrasion in your application. PU belts often offer higher abrasion resistance compared to PVC belts, making them more suitable for applications with abrasive materials.

7. Tensile Strength: Assess the required tensile strength and load-bearing capacity of the belt. Different applications may have varying load requirements.

8. Coefficient of Friction: Consider whether your application requires high or low friction between the belt and conveyed material. The coefficient of friction of the belt material can affect product movement.

9. Chemical Resistance: Determine if the conveyor belt will come into contact with chemicals, oils, or other substances that could degrade the material. PVC and PU have different chemical resistance properties.

10. FDA Approval: In industries like food processing, verify whether the conveyor belt material is approved by regulatory bodies such as the FDA for safe contact with food.

11. Noise Levels: Consider the noise generated by the conveyor system. PU belts tend to produce less noise compared to PVC belts.

12. Maintenance and Longevity: Evaluate the ease of maintenance and the expected lifespan of the belt material. Some materials require less frequent maintenance or replacement.

13. Cost: Compare the costs of PVC and PU belts, considering factors such as initial cost, maintenance expenses, and the overall lifetime cost.

14. Special Features: Some belts offer specialized features such as anti-static properties, flame resistance, or low-temperature flexibility. Determine if any of these features are necessary for your application.


It's essential to collaborate with conveyor belt manufacturers, suppliers, or materials experts to make an informed decision based on your specific requirements. Conducting thorough research and considering all relevant criteria will help ensure that you choose the right PVC or PU conveyor belt for your application.

Visitors: 54,457