รูปหน้างานสายพานโมดูล่าร์

1. ใช้งานในหลากหลายอุสาหกรรม 2. ตอบโจทย์อุสาหกรรมเฉพาะ 3. รูปแบบ conveyor ทำงานพิเศษ
1.1 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก Meat & Poultry Industry 2.1 Beverage Solutions 3.1 ระยะเชื่อมต่อสั้น
1.2 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม Beverage Industry 2.2 Corrugated Cardboard Solutions 3.2 Conveyor ทำงานพิเศษ
1.3 อุสาหกรรมอาหารทะเล Sea Food Industry 2.3 Heavy duty Automotive Conveying Solutions
1.4 อุตสาหกรรมผักและผลไม้ Fruit & Vegetable Industry 2.4 Modular Flat Turning Conveyor Solutions
1.5 อุตสาหกรรมอาหารว่าง Snack Food Industry 2.5 Tire Manufacturing Solutions
1.6 อุตสาหกรรมเบเกอรี่ Bakery Industry 2.6 High Temperature Resistant Solutions
1.7 อุสาหกรรมอาหารแช่แข็ง Other Food Industry 2.7 Modular Flat Top Turning Conveyor for Logistics
1.8 อุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive Industry
1.9 อุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ Packaging Industry
1.10 อุตสาหกรรมอื่นๆมากมาย Other Non-food Industry
1.11 อุสาหกรรมยางรถยนต์ Tire Industry
1.12 อุสาหกรรมการพิมพ์ Printing Industry
1.13 อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก Corrugated Cardboard Industry
1.14 อุตสาหกรรมลำเลียงกระป๋อง Can-making Industry
1.15 อุสาหกรรมสิ่งทอ Textile Industry
1.16 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ Battery Industry
1.17 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Logistic Industry


Visitors: 62,084