Sample 1

ตัวอย่างที่ 1 Case A: การคำนวณหากำลังขับของมอเตอร์เมื่อคอนเวเยอร์อยู่ในแนวราบตัวอย่างที่ 1 Case B : การคำนวณหากำลังขับของมอเตอร์เมื่อคอนเวเยอร์อยู่ในแนวราบจ่ายวัสดุด้วยทริปเปอร์แบบเคลื่อนที่
ตัวอย่างที่ 1 Case C -1 การคำนวณหากำลังขับของมอเตอร์เมื่อสายพานอยู่ในแนวเอียงขึ้นจ่ายวัสดุด้วยทริปเปอร์แบบไม่เคลื่อนที่ คอนเวเยอร์เอียงขึ้นสูง15 เมตร
ตัวอย่างที่ 1 Case C-2 การคำนวณหากำลังขับของมอเตอร์เมื่อสายพานอยู่ในแนวเอียงขึ้นจ่ายวัสดุด้วยทริปเปอร์แบบไม่เคลื่อนที่ คอนเวเยอร์เอียงขึ้นสูง 50 เมตรตัวอย่างที่ 1 Case 1 D การคำนวณหากำลังขับของมอเตอร์และสเปคของสายพานเมื่อคอนเวเยอร์อยู่ในแนวเอียงลงVisitors: 64,170